Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek 

Zaštita osobnih podataka


Izjava o povjerljivosti
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Službeni kontakt podaci o službeniku za zaštitu osobnih podataka
Zakon i propisi
Propisi EU
Interni akti


Izjava o povjerljivosti

Molimo vrlo pažljivo i potpuno pročitajte izjavu o povjerljivosti.


Službenom web stranicom www.gpp-osijek.com upravlja društvo Gradski prijevoz putnika, društvo s ograničenom odgovornošću (dalje u tekstu: GPP d.o.o.) sa sjedištem u Osijeku na adresi: Cara Hadrijana 1, registrirano je u Trgovačkom sudu Osijek pod registracijskim brojem upisa: 030060670, MB: 3026132, OIB: 96779488329.


Pristupom na našu web stranicu potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima korištenja. Vaši osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene web stranice.


GPP d.o.o. Osijek prikuplja podatke o korisnicima koji su potrebni za ispunjenje usluga koje pružamo i obvezujemo se zaštititi osobne podatke sadašnjih i budućih korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12). Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni u obavljanju svojih dužnosti. Svi zaposlenici Društva GPP d.o.o. Osijek odgovorni su za poštivanje načela zaštite povjerljivosti.


GPP d.o.o. Osijek prije zaprimljenih podataka korisnika informira korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se mogu koristiti za marketinške kampanje.


Ni pod kojim uvjetima nećemo bez vaše izravne suglasnosti prenijeti, prodati ili ustupiti osobne podatke korisnika trećim stranama, osim u slučajevima u kojima bi se to zahtijevalo od nas na način i pod uvjetima utvrđenim posebnim zakonima.


Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, eventualne pritužbe, zahtjeve za brisanje, ažuriranje i ispravak osobnih podataka molimo uputiti prema službeniku za zaštitu osobnih podataka.


Izjava se primjenjuje od 16.06.2016. do opoziva od strane GPP d.o.o. Osijek.


Na vrh...

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Zakonom o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.


Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.


Člankom 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka propisano je da je voditelj zbirke koji zapošljava više od 20 radnika dužan imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka i njegove službene kontakt podatke učiniti javno dostupnim na svojim web stranicama ili na drugi odgovarajući način.


Na vrh...

Službeni kontakt podaci o službeniku za zaštitu osobnih podataka

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka za Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek su:

  • službenik za zaštitu osobnih podataka: Vedran Novokmet, dipl.iur.;
  • adresa: Cara Hadrijana 1, 31000 Osijek;
  • telefon: +385 (0)31 228 308 ; +385 (0)31 228 334
  • faks: +385 (0)31 207 077;
  • e-mail: vedran.novokmet@gpp-osijek.com;

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 09:00 do 13:00 sati.

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka. Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 18a. stavkom 8. Zakona o zaštiti osobnih podataka, prema kojem službenik za zaštitu osobnih podataka:

- vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,

- upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,

- upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,

- brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,

- omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka,

-surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.


Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a ta obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.


Na vrh...

Zakon i propisi

• Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),

• Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),

• Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 105/04),

• Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 139/04).


Na vrh...

Propisi EU

• Konvencija 108 Vijeća Europe - Zakon o potvrđivanju konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i dodatnog protokola uz konvenciju (MU br. 04/05).

• Dodatni Protokol uz Konvenciju 108 - Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Konvencije 108 (MU br. 12/05).

• Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća - Direktiva o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka.

• Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća - Direktiva o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti na području elektroničkih komunikacija.

• Priručnik o europskom zakonodavstvu o zaštiti podataka

• Handbook on European data protection law


Na vrh...

Interni akti